Intrafamiliární sexuální zneužívání jako predikant záměrného sebepoškozování v adolescenci

http://www.xteen.cz/krasa-zdravi/news/2572-sebeposkozovani/
Pod tímhle šíleným a dlouhým názvem se ukrývá moje seminární práce z minulého semestru, kterou jsme měli vypracovat do předmětu Vývojová psychologie. Nadřazeným tématem bylo rodinné prostředí a to jak předurčuje další vývoj osobnosti, já jsem si zvolila téma související se sebepoškozováním, což je fenomén, o který se docela zajímám (viz třeba tento nebo tento článek).
Pro vás možná trochu podivný titulek článku tedy skrývá jednoduché téma – pokud je někdo v dětství zneužíván příbuznými, jak to ovlivní jeho sklony k sebepoškozování v pubertě. Nakonec jsem zjistila, že téma není až tak jednoduché, jak by se mohlo zdát a sehnat nějaké studie, věnující se vztahu čistě těchto dvou jevů bylo skoro nemožné. S tématem jsem si tedy jakž takž poradila, nějaké zajímavé závěry taky zjistila, ale nakonec tahle prácě nebyla příliš kvalitní a podle toho taky dopadlo její hodnocení:) Ale protože jsem slíbila vás ze svými pracemi seznamovat, rozhodla jsem se zde uveřejnit u tuhle práci. Koneckonců, třeba někomu v budoucnu pomůže ze zpracováváním podobného tématu:)

Vymezení pojmů
Adolescence – tento termín pochází z latinského slovesa „adolescere“ (= dospívat, mohutnět) a označujeme jím období mezi dětstvím a dospělostí (Macek, 2003). Adolescence je tak dospíváním i mládím současně a podle P. Macka (2003)
v jejím rámci obvykle rozlišujeme tři fáze – časnou (ranou) adolescenci ve věku zhruba od 10 do 13 let, střední adolescenci mezi 14 a 16 lety a pozdní adolescenci od 17 do 20 let.
Sexuální zneužívání – v našem kulturně-historickém kontextu je za sexuální zneužívání považován sexuální vztah s člověkem pokrevně spřízněným a dále pak „sexuálních aktivita dospělých či dospívajících jedinců s prepubertálními dětmi“ (Weiss, 2005). Vymezení toho, co je a co není sexuální aktivita se liší   dle jednotlivých zemí – v ČR je to fyzický kontakt, vedoucí k pohlavnímu vzrušení, zatímco například v některých státech USA je do tohoto chování zahrnuta i verbální komunikace s erotickým obsahem nebo ukazování erotických materiálů dítěti (Weiss, 2005). K tomuto faktu je nutno přihlížet, když vyhodnocujeme jednotlivé studie, zabývající se sexuálním zneužíváním.
Podobná nejednotnost panuje i u pojmu sebepoškozování, resp. záměrné sebepoškozování. V angličtině se pro tento pojem užívá mnoho výrazů (např. „automutilation“, „(deliberate) self-harm“, „self-destructive behaviour“ a další), stejně jako existuje mnoho definic, které se různí podle použitého slovního spojení (Kriegelová, 2008). Pro účely této práce jsem se rozhodla použít definici Armanda R. Favazzy (1999, cit. podl. Kriegelová, 2008), který popisuje „záměrné poškozování jako přímou a záměrnou destrukci nebo poškození vlastních tělesných tkání bez vědomého suicidálního záměru.“ Mezi nejčastější způsoby sebepoškozování pak řadíme řezání se, sebetlučení, popálení a opaření, propichování a škrábání kůže, trhání vlasů, kousání se a polykání nejedlých předmětů (Kriegelová, 2008).
Pro stanovení vlivu intrafamiliárního sexuálního zneužívání na záměrné sebepoškozování jsem si záměrně vybrala období adolescence. V tomto období se totiž nejčastěji objeví první perioda sebepoškozujícího chování – podle L. Arnoldové (1999, cit.podl. Kriegelová, 2008) se záměrným poškozováním začíná právě v adolescenci 44% jedinců. Adolescence je totiž obdobím velkých změn v životě člověka a to jak psychických, tak i fyzických; o slovo se začíná hlásit sexualita a „narůstající napětí oživuje rané komplexy“ (Macek, 2003).
Mladý člověk se tak vrací ve vzpomínkách (tzv. flashbacks) k traumatizujícím zážitkům z dětství a tyto pak vyústí v začátek sebepoškozujícího chování. Tímto chováním se snaží „udržet si kontrolu nad vlastním tělem a okolím, neboť v jeho životě měl někdo jiný dlouhodobě kontrolu nad ním“ (Kriegelová, 2008).
Počet sebepoškozujících se jedinců v adolescenční populaci kolísá podle jednotlivých studií (např. Garrison et.al., 1993; Pearce, Martin, 1993; De Leo, Keller, 2004 a další, cit. podl. Kriegelová, 2008) od dvou do dvaadvaceti procent. Obecně ale odborníci tvrdí, že výskyt sebepoškozujícího chování je značně podhodnocen (Kriegelová, 2008). Poměr ošetřených nebo hospitalizovaných pacientů, trpících záměrným sebepoškozováním a pacientů, kteří svůj problém tají, je zhruba tři ku jedné (tamtéž).
Podobná nejistota panuje i ve statistikách týkajících se sexuálního zneužívání dětí v rodinách. Podle britského výzkumu
z let 1994 – 1995 se se sexuálním zneužitím v dětství setkalo 16% respondentů, z toho 24%
bylo zneužíváno rodinnými příslušníky (Pöthe, 2005). V České republice byl v letech 1997 až 1998 proveden retrospektivní výzkum, podle nějž bylo 26% dospělé populace v dětství vystaveno sexuálnímu zneužívání, z toho 26% případů měli na svědomí rodinní příslušníci (tamtéž). I přes tato poměrně vysoká čísla se ale soudí, že počet případů, které jsou oznámeny odpovědným úřadům, je mnohonásobně nižší, než skutečnost (Russel, 1984, cit. podl. Pöthe, 2005).
Vzhledem k tomu, že přesné údaje o prevalenci sexuálního zneužívání dětí i sebepoškozujícího chování se získávají jen velmi obtížně, zabývat se jejich kovariancí je chůze po dost tenkém ledě. Protože však v poslední době můžeme pozorovat stále vyšší nárůst koncentrace sebepoškozujících se jedinců mezi adolescenty (ať už je důvodem větší péče věnovaná tomuto problému či opravdu větší počet sebepoškozujících se adolescentů), objevují se také další a další studie, věnující se predikantům záměrného sebepoškozování a tento donedávna dosti opomíjený fenomén se tak stále více dostává do popředí zájmu vědců (Kriegelová, 2008).
Nejstarší studie pocházejí z devadesátých let, nejnovější pak z roku 2008 a ve většině z nich vystupuje sexuální zneužívání jako jeden z hlavních kauzálních faktorů záměrného sebepoškozování.
Podle L.Arnoldové (1995, cit.podl. Kriegelová, 2008) bylo 49% sebepoškozujících se jedinců v dětství zneužíváno. Tým S.E. Romanse došel v roce 1995 k závěru, že sexuální zneužívání v dětství má přímou souvislost s pozdějším záměrným sebepoškozováním. Výzkum K.Hawtona a jeho kolegů ( 2002, cit.podl. Kriegelová, 2008) odhalil, že nejčastějším důvodem k sebepoškozování je u adolescentních dívek sexuální zneužívání v dětství. Podle nedávno provedené studie M.R.Weiereicha a M.K.Nocka (2008) se ze všech sexuálně zneužívaných adolescentních respondentů celých 89% sebepoškozovalo.
V naprosté většině studií najdeme pouze údaje o sexuálním zneužívání v dětství, bohužel nám ale chybí informace, zda se jedná o zneužívání intrafamiliární nebo extrafamiliární. Přičemž tato informace může být naprosto zásadní – podle P.Pötheho (1999, cit.podl. Pöthe, 2005) na sobě pozoruje trvalé následky zneužívání v dětství téměř 50% jedinců, které zneužívala příbuzná osoba. U jedinců, které zneužívala osoba nepříbuzná je to oproti tomu polovina – 25% respondentů.
Sexuální zneužívání v rodině je totiž pro jedince mnohem více traumatizující, než zneužívání nepříbuznou osobou. V tomto případě totiž vzniká dezorganizovaný typ vazby na rodiče, pro dítě je rodič zároveň zdrojem bezpečí i ohrožení a dítě ztrácí schopnost normálně zvládat negativní emoce (Pöthe, 2005). To vyúsťuje až do intrapersonálního konfliktu, který se ve formě pocitů viny, posttraumatického syndromu a neustálého sebeobviňování táhne s jedincem po celý jeho život (tamtéž) a v adolescenci pak může vyústit v sebepoškozující chování (Kriegelová, 2008).
Jednou z mála studií, které se zabývají rozdělením sexuálního zneužívání na intrafamiliární a extrafamiliární je studie B.L.Molnara a jeho kolegů z roku 2001. Bohužel metodologicky rozlišuje zneužívající osobu jen v jedné části studie, zatímco v části druhé, kde nachází prokazatelnou spojitost sexuálního zneužívání v dětství a pozdějšího výskytu psychické poruchy, už je sexuální zneužívání bráno jako celek, bez vztahu k tomu, zda je prováděno v rodině či mimo ni.
Absenci rozdělení sexuálního zneužívání ve studiích na intrafamiliární a extrafamiliární považuji za zásadní nedostatek a myslím si, že by tomuto faktu měla být věnována pozornost. Důvodů je hned několik: více než polovina všech případů sexuálního zneužívání
je prováděna členem rodiny (Pöthe, 2005), tudíž se jedná o nejčastější a jako takový i nejnebezpečnější způsob zneužití (asi třetinu případů pak mají na svědomí známí dítěte a jen asi desetinu případů tvoří zneužití cizí osobou (Molnar et.al., 2001)).
Podíváme-li se na seznam kauzálních faktorů záměrného sebepoškozování (Arnoldová 1995, cit.podl. Kriegelová, 2008), kromě sexuálního zneužívání v dětství zmiňovaného výše nalezneme na dalších místech zanedbávající rodinnou péči (49%), nedostatečnou komunikaci mezi členy rodiny (27%) nebo ztrátu pečující osoby (25%) (pozn.: ve výzkumu bylo možné uvádět více odpovědí). Podobné závěry má i studie E.M.Haydocka (2001, cit.podl. Kriegelová, 2008), kde na prvních místech mezi důvody k sebepoškozování nalezneme (opět kromě sexuálního zneužívání) přítomnost matky, která ignorovala zneužívání v rodině, a domácí násilí.
Z toho jasně vyplývá, že rodinné prostředí je klíčové pro určení sebepojetí a má zásadní podíl na vytváření sebepoškozujících návyků v pozdějších letech života. Vzhledem k tomu, že sexuální zneužívání některým z rodičů (či blízkých příbuzných) zásadním způsobem narušuje attachement dítěte a signifikantně ovlivňuje jeho pozdější duševní zdraví (ať už co se týče výskytu sebepoškozujícího chování nebo psychických poruch obecně), je s podivem, že této problematice není věnován větší prostor a důsledně se neodlišuje sexuální zneužívání v rodině a sexuální zneužívání obecně.
Závěr
Z dat, která se mi podařilo získat, usuzuji, že sexuální zneužívání obecně je významným predikantem sebepoškozujícího chování v adolescenci. Jak moc velký je vliv přímo intrafamiliárního zneužívání se mi ale podařilo zjistit jen z nepřímých údajů, protože se mi nepodařilo nalézt studii, která by se tímto tématem zabývala.
Z toho, co vyplývá ze studií a monografií, se ale dá vytvořit hypotéza, že sexuální zneužívání v rodině je se sebepoškozováním spjato mnohem úžeji a ze všech možných intrafamiliárních zneužívání bude mít patrně nejtragičtější následky zneužití vlastní matkou či otcem. Tato hypotéza by si jistě zasloužila ověřit klinickou studií a na jejích výsledcích by se pak dala postavit jak účinnější prevence sebepoškozujícího chování u adolescentů, tak i lepší terapeutický přístup k těmto stále častěji se vyskytujícím jedincům.
Použitá literatura:
Kriegelová, M. (2008). Záměrné sebepoškozování v dětství a adolescenci. Praha: Grada Publishing.
Macek, P. (2003). Adolescence. Praha: Portál.
Molnar, B.E., Buka, S.L., Kessler, R.C. (2001). Child Sexual Abuse and Subsequent Psychopathology: Results From the National Comorbidity Survey. American Journal of Public Health, vol. 91, no. 5.
753-760.
Pöthe, P. (2005). Sexuální zneužívání dítěte v rodině. In. P. Weiss a kol., Sexuální zneužívání dětí (str. 95-125). Praha: Grada Publishing.
Romans, S.E., Martin, J.L., Anderson, J.C.,
Herbison, G.P., Mullen, P.E. (1995). Sexual abuse in childhood and deliberate self-harm [Abstrakt].
American Journal of Psychiatry, vol. 152, no. 9. 1336-1342.
Weierich, M.R. (2008). Posttraumatic Stress Symptoms Mediate the Relation Between Childhood Sexual Abuse and Nonsuicidal Self-Injury. Journal of Consulting and Clinical Psychology, vol. 76, no. 1. 39-44.
Weiss, P. (2005). Sexuální zneužití v dětství – pachatelé a oběti. In. P.Weiss a kol., Sexuální zneužívání dětí (str. 11-29). Praha: Grada publishing.

10 komentáře “Intrafamiliární sexuální zneužívání jako predikant záměrného sebepoškozování v adolescenci

  1. Vcelku obohacující. Je fakt, že o tomhle se mnoho (kvalitních) materiálů najít nedá. Zkoušela jsem to potom, co jsem si přečetla jeden článek v Psychologii dnes. Nějak mi přijde, že se i o samotném zneužívání nějak moc nemluví, natož o následcích, které to v obětech zanechá.

  2. Moc zajímavé 🙂 Ačkoliv zrovna téma sebepoškozování není šálkem mého čaje, tahle práce se na něj dívá z trochu jiného pohledu a snaží se nalét jeho příčinny v traumatu ze zneužívání v dětství, což mi přijde poutavé 🙂 Jinak přečetla jsem dost prací, co máš na psychologii a děsím se toho, že takovýchto psychologických studií nebudeu na vejšce vůbecx schopná :/ Pokud teda vůbec budu schipná se na psychologii dostat 😀

  3. Dobrý den,
    ráda bych Vás pozvala na blog o sexuálním zneužívání dětí, včetně jednoho postupně doplňovaného příběhu. Tento příběh bude kompletní – od počátku zneužívání až do konce a i o cestě, kterou se s tím vyrovnává autorka. Pomoci může zneužívaným, ale i příbuzným a přátelům této osoby, protože ti obvykle neví, jak se cítí a jak by se měli oni chovat.. Budiž vám tedy stránka k užitku.

    http://www.cangrownups.com

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.